logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale
Data începerii proiectului: 12.06.2018

Asigurarea unui management integrat, conservativ şi durabil al ariilor naturale protejate administrate de Judeţul Neamţ

Denumirea beneficiarului: UAT JUDEȚUL NEAMȚ

Valoare proiectului este de: 12.431.214,26 lei – 85% valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR (10.566.532,12 lei) și 15% – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (1.864.682,14 lei)

Contract de finanțare nr. 179 din 11.06.2018

Data începerii proiectului: 12.06.2018

Data finalizării proiectului: 31.12.2020

Perioada de implementare a proiectului: 42 de luni,respectiv de la data de 11.07.2017 până la data de 31.12.2020

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

Obiectivul general al proiectului

Menținerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor de interes conservativ din siturile ROSPA0129 Masivul Ceahlău, ROSCI0024 Ceahlău, Parcul Național Ceahlău și din rezervațiile naturale 2.642. Cascada Duruitoarea, 2.641. Polița cu Crini, 2.661. Lacul Izvorul Muntelui, în cadrul unui proces participativ ce vizează elaborarea unui Plan de management și informarea/conștientizarea factorilor interesați cu privire la beneficiile conservării acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS.1 – Îmbunătățirea managementului siturilor

în scopul conservării favorabile a speciilor și habitatelor de pe teritoriul acestuia prin elaborarea / revizuirea planului de management, în concordanță cu legislația în vigoare.

OS.2 – Creșterea nivelului de informare

educare și conștientizare a grupurilor țintă cu privire la necesitatea protejării și conservării resurselor naturale din ariile vizate de proiect cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.

OS.3 – Întărirea capacității administrative

și a competențelor personalului responsabil cu administrarea ariilor naturale protejate, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a biodiversității din aria proiectului.

Ariile naturale protejate ROSPA0129 Masivul Ceahlău și ROSCI0024 Ceahlău (Parcul Național Ceahlău) se suprapun integral și peste următoarele rezervații:

 • Rezervația naturală forestieră Secu
 • Rezervaţia ştiinţifică Ocolaşul Mare categoria I-IUCN
 • Monumentul naturii Avenul Mare categoria III–IUCN
 • Rezervaţia naturală cu profil botanic Toaca categoria IV–IUCN
 • Rezervaţia naturală cu profil botanic Gardul Stănilelor categoria IV-IUCN.

Rezultate așteptate

Proiectul propus va contribui la atingerea obiectivelor și rezultatelor POIM Axa Prioritară 4:

 1. plan de management aprobat
 2. situri Natura 2000 care beneficiază de plan de management aprobat
 3. situri Natura 2000 cu administrator operațional

Activități pentru realizarea Planului de management și a studiilor care stau la baza elaborării acestuia:

 • Baza de date;
 • Studii de inventariere, cartare, evaluare a statului de conservare și stabilire a strategiei de conservare pentru următoarele specii de interes conservativ: păsări, mamifere, nevertebrate, amfibieni, pești și plante din ariile naturale protejate vizate de proiect;
 • Studiul de evaluare a activităților cu potențial antropic (presiuni și amenințări);
 • Studiul referitor la mediul abiotic;
 • Evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele din ariile naturale protejate;
 • Analiza socio-economică și culturală a comunităților;
 • Strategia de comunicare;
 • Strategia de vizitare a ariilor naturale vizate de proiect;
 • Elaborarea Planului de management;
 • Procedura de avizare SEA.

Activități de întărire a capacității administrative a beneficiarului:

 • Achiziționarea de echipamente necesare creșterii capacității administrative a administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect
 • Realizarea unei secțiuni dedicată proiectului pe site-ul web al administratorului ariilor naturale protejate vizate de proiect
 • Realizarea unor aplicații software de tip Citizen-Science pentru atragerea publicului larg în activitățile de conservare
 • Instruirea personalului administrației ariilor naturale protejate vizate de proiect

Activități de informare, conștientizare, publicitate și consultare cu privire la conservarea biodiversității în ariile protejate

Activități de informare, educare și conștientizare:

 • Organizarea de sesiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor;
 • Organizarea de expoziții de fotografie itinerante în școlile de pe raza ariilor protejate vizate de proiect;
 • Organizarea de concursuri cu expoziție de fotografie în școli de pe raza ariilor naturale protejate vizate de proiect;
 • Organizarea de întâlniri pentru conștientizarea stakeholderilor locali;
 • Realizarea unui film documentar pentru promovarea valorilor capitalului natural din Masivul Ceahlău;
 • Realizarea a 6 filme documentare pentru promovarea speciilor și habitatelor de interes conservativ din Parcul Național Ceahlău;

Activități de consultare:

 • Organizarea de consultări publice pentru dezbaterea măsurilor din planul de management;

Activități de publicitate:

 • Realizarea materialelor informative pentru evenimentele de informare/conștientizare, de consultare publică și dezbatere pentru avizarea planului de management;
 • Organizarea conferinței “Managementul conservativ al ariilor naturale protejate din zona Masivului Ceahlău”;
 • Organizarea conferinței de presă de începere a proiectului;
 • Organizarea conferinței de presă de încheiere a proiectului.