logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Rezervația forestieră Secu

Rezervația naturală Secu este o suprafață de 776,70 hectare de pădure de la poalele Munților Ceahlău, situată pe versantul care coboară spre Lacul Izvorul Muntelui. Aria naturală protejată corespunde categoriei IV IUCN (rezervație naturală de tip forestier) și a fost constituită în anul 2004 în scopul conservării moştenirii naturale din această zonă, a gospodăririi durabile a pădurilor, conservării peisajului şi încurajării turismului bazat pe aceste valori, fiind o arie de gestionare a habitatelor/speciilor prin intervenţii de gospodărire.

Rezervația Secu face parte din categoria rezervaţiilor naturale ce au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, pedologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice. Zona include o largă paletă de valori naturale, culturale şi antropice, fapt care face ca obiectivul fundamental să fie conservarea biodiversităţii, iar obiectivul specific să fie conservarea habitatelor forestiere.

Rezervaţia Naturală Secu a fost inclusă în ROSPA0129 Masivul Ceahlău conform Hotărârii de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

În perimetrul rezervaţiei sunt admise activităţile tradiţionale practicate numai de membrii comunităţile din zona rezervatiei şi de persoanele care deţin terenuri în interiorul rezervaţiei, activităţi tradiţionale ce sunt reglementate prin planul de management, precum și activităţile antropice legate de turism, educare, cercetare ştiinţifică, controlul riscurilor naturale şi administrarea resurselor forestiere.