logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Rețeaua Natura 2000

În 2011, Ceahlăul a fost inclus în Rețeaua Europeană Natura 2000. Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. Reteaua fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru conservarea acestor bogății naturale pe termen lung în vederea asigurarii resurselor necesare unei dezvoltări socio-economice durabile.

Rețeaua Natura 2000 este formată din două tipuri de situri: Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation), constituite conform Directivei Habitate și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări.

Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze științifice (conform procedurilor celor două directive) cu scopul de a menține într-o stare de conservare favorabilă o suprafață reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și populații reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări).

Habitatele de interes comunitar sunt acele habitate naturale de pe teritoriul Uniunii Europene care îndeplinesc cel puțin una din urmãtoarele condiții: sunt în pericol de dispariție în arealul lor natural; au un areal natural redus; sunt eșantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe regiuni biogeografice.
Habitatele „prioritare“ de interes comunitar sunt habitatele naturale aflate în pericol de dispariție, pentru a cãror conservare Comunitatea Europeană își asumãăo responsabilitate deosebitã. Acestea sunt indicate printr-un asterisc (*) în Anexa nr. I a Directivei Habitate (92/43/CEE).

ROSCI0024 Ceahlau
Parcul Naţional Ceahlău a fost declarat sit de importanţă comunitară, pentru specii și habitate, cod ROSCI0024 Ceahlău, prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011. Suprafaţa ROSCI0024 este de 7736,9 ha.Motivele desemnării sunt

  • cele 13 habitate prezente, 3 dintre ele fiind extrem de valoroase: Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – cod 4070; Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi – cod 6110 și Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior – Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae – cod 91EO.
  • 5 dintre speciile de mamifere: lup- Canis lupus, râs- Lynx lynx, liliac comun- Myotis myotis, liliac mic cu potcoava- Rhinolophus hipposideros, urs- Ursus arctos;
  • 3 dintre speciile de amfibieni şi reptile: buhai de baltă cu burta galbenă – Bombina variegata, triton cu creast- Triturus cristatus, triton carpatic- Triturus montandoni;
  • O specie de nevertebrate: lăcusta de munte- Odontopodisma rubripes
  • şi 6 dintre speciile de plante: feriguţa, ruginiţa- Asplenium adulterinum, clopoţei- Campanula serrata, papucul doamnei- Cypripedium calceolus, iris- Iris aphylla ssp. hungarica, mosişoare- Liparis loeselii, iarba gâtului- Tozzia carpathica.

ROSPA0129 Masivul Ceahlau
Aria protejată Masivul Ceahlău, cu o suprafață de 27837 ha, incluzând întreg Parcul Național Ceahlău, a fost declarată arie de protecţie avifaunistică, având codul ROSPA0129, prin Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Păsările pot fi considerate indicatori biologici ai sănătății mediului. Prin natura lor, cele migratoare unesc țări și continente, și ca exemplu: distrugerea mediului natural în Africa poate duce la dispariția unor specii, deși în Europa aceleași specii beneficiază de protecție și locuri de cubărit foarte bune.

În acest caz declinul unor specii ne trage un semnal de alarmă asupra deteriorării mediului la nivel global, cu efecte care depășesc granițele unei singure țări și care poate afecta inclusiv specia umană.

Acest sit adaposteste populații importante pentru cel puțin 26 de specii de pasari protejate din Anexa I a Directivei Pasari – directivă aplicabilă la nivel european. Anexa conține lista speciilor care constituie obiectul unor măsuri speciale de conservare a habitatelor acestora, pentru a li se asigura supraviețuirea și reproducerea – perioada în care sunt cel mai vulnerabile, în aria de răspândire.

Masivul Ceahlău este important pentru efectivele cuibaritoare ale urmatoarelor specii:

* Bonasa bonasia – ierunca,
* Bubo bubo – buha,
* Picus canus- ciocănitoarea sură,
* Dryocopus martius – ciocănitoarea mare,
* Dendrocopos leucotos – ciocănitoarea cu spate alb,
* Picoides tridactylus – ciocănitoarea de munte,
* Lullula arborea – ciocârlia de pădure,
* Ficedula parva – muscarul mic,
* Ficedula albicollis – muscarul gulerat,
* Lanius collurio – sfrânciocul cu spate roșu,
* Aegolius funereus – minunița.
Unele din aceste specii sunt suplimentar și indicatori pentru păduri bâtrîne, valoroase ca rezervor de biodiversitate.