logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

Rețeaua Natura 2000

În anul 2011, Ceahlăul a fost inclus în Rețeaua Europeană Natura 2000. Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de zone naturale protejate care cuprinde un eșantion reprezentativ de specii sălbatice și habitate naturale de interes comunitar. Rețeaua fost constituită nu doar pentru protejarea naturii, ci și pentru conservarea acestor bogății naturale pe termen lung, în vederea asigurării resurselor necesare unei dezvoltări socio-economice durabile.

Rețeaua Natura 2000 este formată din două tipuri de situri:

  • Arii Speciale de Conservare (SAC – Special Areas of Conservation), constituite conform Directivei Habitate, și
  • Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA – Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări.

Aceste situri sunt identificate și declarate pe baze științifice (conform procedurilor celor două directive) cu scopul de a menține într-o stare de conservare favorabilă o suprafață reprezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și populații reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări).

Habitatele de interes comunitar sunt acele habitate naturale de pe teritoriul Uniunii Europene care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:

  • sunt în pericol de dispariție în arealul lor natural;
  • au un areal natural redus;

  • sunt eșantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe regiuni biogeografice.
Habitatele „prioritare“ de interes comunitar sunt habitatele naturale aflate în pericol de dispariție, pentru a căror conservare Comunitatea Europeană își asumă o responsabilitate deosebită. Acestea sunt indicate printr-un asterisc (*) în Anexa nr. I a Directivei Habitate (92/43/CEE).