logo uniunea europeana
logo guvernul romaniei
logo instrumente structurale

ROSCI0024 Ceahlău

Parcul Naţional Ceahlău a fost declarat sit de importanţă comunitară, pentru specii și habitate, cod ROSCI0024 Ceahlău, prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, modificat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011. Suprafaţa ROSCI0024 este de 7736,9 ha.

Motivele desemnării sunt:

  • cele 13 habitate prezente, 3 dintre ele fiind extrem de valoroase: Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium – cod 4070; Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi – cod 6110 și Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior – Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae – cod 91EO.
  • 5 dintre speciile de mamifere: lup- Canis lupus, râs- Lynx lynx, liliac comun- Myotis myotis, liliac mic cu potcoava- Rhinolophus hipposideros, urs- Ursus arctos;
  • 3 dintre speciile de amfibieni şi reptile: buhai de baltă cu burta galbenă – Bombina variegata, triton cu creast- Triturus cristatus, triton carpatic- Triturus montandoni;
  • O specie de nevertebrate: lăcusta de munte- Odontopodisma rubripes
  • şi 6 dintre speciile de plante: feriguţa, ruginiţa- Asplenium adulterinum, clopoţei- Campanula serrata, papucul doamnei- Cypripedium calceolus, iris- Iris aphylla ssp. hungarica, mosişoare- Liparis loeselii, iarba gâtului- Tozzia carpathica.