Lacurile Vaduri, Pângăraţi şi Bâtca Doamnei

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0125 Lacurile Vaduri şi Pângăraţi face parte din reţeaua europeană Natura 2000 şi se află în custodia Consiliului Judeţean Neamţ prin Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău. Din aceasta arie care cuprinde luciul de apa la nivel maxim de retenţie mai face parte, în afara lacurilor Pângăraţi şi Vaduri, şi lacul Bâtca Doamnei.

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0125 a fost declarată arie protejată prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în Romania, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011.

Scopul declarării lacurilor ca arii naturale protejate este acela de a conserva şi proteja speciile de păsări şi habitatele lor specifice.

Obiectivele de gestiune ale ROSPA0125 Lacurile Vaduri și Pângărați sunt:

  1. garantarea şi menţinerea condiţiilor de habitat necesare conservării diversităţii biologice şi a elementelor abiotice importante pentru mediul natural, inclusiv prin intervenţie antropică;
  2. stimularea activităţilor de cercetare şi supraveghere continuă a mediului paralel cu gestiunea durabilă a resurselor;
  3. delimitarea unor sectoare limitate pentru turism ecologic şi educarea publicului, pentru a nu perturba speciile şi habitatul;
  4. eliminarea şi prevenirea tuturor exploatărilor sau ocupărilor incompatibile cu obiectivele ariei protejate;
  5. monitoringul permanent al riscurilor naturale de natură geologică, geomorfologică şi hidrologică.