Biodiversitate

Importanța ariei pentru biodiversitate

Flora vasculară spontană a Masivului Ceahlău cuprinde un număr de 1.144 specii, 62 subspecii și 18 hibrizi, în total 1.224 taxoni. Aceasta reprezintă 68,3% din flora spontană a județului Neamț (1675, după T. Chifu și colab., 1987) și 34,70% din flora vasculară a României (3.297 de specii, după V. Ciocârlan, 2000).În Masivul Ceahlău au fost identificate 72 asociații vegetale (Val. Zanoschi, 1971; D. Mititelu,1989), 16 fiind reprezentative.

ASOCIAȚIILE VEGETALE REPREZENTATIVE
DIN MASIVUL CEAHLĂU:

Cl. ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br. – Bl. in Meier at Br. – Bl. 1934) Oberd.1977 Ord. Potentilletalia caulescentis Br. – Bl.1926 Al.
Gypsophilion petraeae Borhidi et Pócs 1957

As. Artemisio erianthae – Gypsophiletum petreae (Pușcaru et al. 1956).

As. Saxifrago moschatae – Drabetum kotschyi (Pușcaru
et. al.1956).

As. Potentillo chrysocraspedae – Festucetum airoidis (Boșcaiu, 1971) (Festucetum supinae Domin 1933).

As. Empetro – Vaccinietum gaultherioidis (Br.
– Bl. 1926.)

Cl. CALLUNO – ULICETEA (Br. – Bl. et R. Tx. Ex Westhoff et al. 1946) Ord. Nardetalia Oberd. 1949 Al. Potentillo – Nardion (Șimon ,1959)

As. Scorzonero roseae – Festucetum nigricantis (Puscaru
et al. 1956; Coldea 1987
).

As.Violo declinatae – Nardetum Șimon 1966

As. Diantho tenuifolii – Festucetum amethystinae (Domin,
1933; Coldea 1984
).

As. Seslerio bielzii – Caricetum sempervirentis (Pușcaru et al. 1956.)

Cl. MOLINIO- ARRHENATHERETEA R. Tx. 1937 Ord. Arrhenatheretalia Pawl. 1928 Al. Cynosurion R. Tx. 1947

As. Festuco rubrae – Agrostetum capilaris (Horv. 1951).

Cl. QUERCO – FAGETEA  Br. (Bl. et Vlieger in Vlieger , 1937) Ord. Fagetalia sylvaticae Pawl. in Pawl. et al. 1928 Al. Symphito – Fagion (Vida , 1959)

As. Symphyto cordati – Fagetum (Vida,1959, 1963).

As. Pulmonario rubrae – Fagetum (Soó 1964, Täuber 1987)

Cl. VACCINIO – PICEETEA (Br. – Bl. et al. 1939) Ord. Vaccinio – Piceetalia (Br. – Bl. 1939) Al. Piceion abietis (Pawl.
in Pawl. et al. 1928)

As. Hieracio rotundati – Piceetum (Pawl. et Br. – Bl., 1939).

As. Saxifrago cuneifoliae – Laricetum (Beldie 1967, Coldea 1991).

As. Rhdodendro myrtifolii – Pinetum mugi (Borza, 1959; Coldea 1985)

As. Campanulo abietinae – Juniperetum sibiricae imon, 1966).

As. Campanulo abietinae – Vaccinium myrtili (Buia et al. 1962; Boșcaiu 1971).

Conservarea speciilor/tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, național și regional

Parcul Național Ceahlău a fost desemnat Sit de Importanță Comunitară (SCI) prin Ordinul Ministrului M.M.D.D. nr. 1.246/2007 pentru un număr de 13 habitate, pentru 5 specii de mamifere (Canis lupus – lup, Lynx lynx – ras, Myotis myotis – liliac comun, Rhinolophus
hipposideros
– liliac mic cu potcoava, Ursus arctos – urs), 3 specii
de amfibieni și reptile (Bombina variegata – buhai de balta cu burta
galbena, Triturus cristatus – triton cu creastă, Triturus montandoni
– triton carpatic) și 4 specii de plante (Campanula serrata – clopoței, Cypripedium calceolus – papucul doamnei, Liparis loeselii – moșișoare, Tozzia carpathica – iarba gâtului).

În cadrul proiectului, pentru revizuirea planului de management au fost realizate studii științifice privind un număr de 15 habitate existente în aria protejată:

Nr crt. Cod habitat Tip habitat
1 6170 Pajisti calcifile alpine si subalpine
2 6520 Fânete montane
3 4060 Tufarisuri alpine si boreale
4 8310 Pesteri în care accesul publicului este interzis
5 91E0* Paduri aluviale cu Alnus glutinosa si Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6 91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
7 9410 Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)
8 4070* Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium
9 6110* Comunitati rupicole calcifile sau pajisti bazifite din Alysso-Sedion albi
10 9420 Paduri de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea Montana
11 8210 Versanti stâncosi cu vegetatie chasmofitica pe roci calcaroase
12 3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane
Propus 3230 Vegetație lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul cursurilor de apă montane
13 4080 Tufarisuri cu specii sub-arctice de Salix
14 9180* Paduri din Tilio-Acerion pe versanti abrupti, grohotisuri si ravene
15 6430 Comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile de la nivelul campiilor, pana la cel montan si alpin

Din cele 15 habitate, 3 sunt prioritare: Tufarișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium (cod 4070), Comunități rupicole calcifile sau pajiști bazifite din Alysso-Sedion albi (cod 6110), Paduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (cod 91EO).

Hartă Parcul Național Ceahlău

Rezultatele  detaliate  se regăsesc în raportul de mai jos.

Raport studii științifice realizate în cadrul proiectului

Comments are closed.